Hammarbloggen

Hammarbloggen

Om Hammarbloggen

Välkommen till

Hammarbackens hembygdsförenings anslagstavla där alla kan bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Hammarbacken och området där omkring. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter.

Hammarskogsån information

FöreningsmötenPosted by Stefan Helsing Tue, May 19, 2009 08:09

Den 18 maj, en gråmulen vårkväll med lätt regn, fick hembygdsföreningen besök av länsstyrelsens Johan Lind. Han berättade om vattendragens ekologi och om hur vattnet har påverkats av vår välfärdsutveckling. Vi fick också en inblick i flodpärlmusslans och laxörings liv och hur viktig vattenkvaliteten är för deras överlevnad.

Johan berättade vidare om hur länsstyrelsen bedriver restaureringsåtgäder för länets vattendrag. Det är bl.a. kalkning för att förhindra en försämring av Bergslagens redan försurade vatten, sanering av vissa förorenade områden som hotar vattenmiljöerna, vattenregleringsfrågor, vandringshinder och vattendragens biotopvård. Ett exempel på biotopvård kan vara större kantzoner invid vattendraget och att återföra "död ved" till vattnet.

Citat WWF: Död ved, dvs trädstammar och grova grenar, är en bristvara i våra skogsbäckar. Den döda veden skapar en större variation, ändrar vattenströmmar, så att nytt bottensubstrat bildas. Död ved ger en ökad dynamik i vattnet. Död ved fångar upp löv och annat organiskt material, som blir mat för småkryp. Dessa äts i sin tur av öring. Död ved i vattnet gynnar också öringen genom att det fungerar som skydd för rovfiskar. En rapport från Levande Skogsvatten visar att det i 90 % av sydsvenska vattendrag är en så stor brist på död ved att det minskar öringproduktionen.

Vi fick också en redogörelse över vad som är planerat i Hammarskogsån. Det är bl.a. omlöp(fiskväg) vid Gräntjärnsäng, utläggning av sten i forsstäckor som en gång rensades för flottningen, ändring av vissa vägtrummor som utgör vandringshinder. Det pågår också en förhandling om regleringen av sjöarna som är av största vikt för Hammarskogsån.

Vi i Hammarbackens hembygdsförening vill skapa en trevlig miljö längs ån från Gränsjöns damm till vägbron och skall därför medverka till att en viss röjning utförs. Hammarbackens masugn och platsen för den gamla hammaren och sågen skall röjas fram och en kort vandringsled anordnas efter ån. Informationstavlor skall sättas upp vid de olika historiska objekten.

Tack Johan för en intressant och lärorik kväll!